Хойд Элдэвийн хүрэн нүүрсний ордын уурхай

Төслийн танилцуулга

Алаг Тогоо” ХХК-тай байгуулсан гэрээний дагуу үйл ажиллагаагаа амжилттай эхлүүлэн ажиллаж байна.

Олборлолт” ХХК нь “Алаг Тогоо” ХХК-тай Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутагт байрлах Хойд Элдэвийн хүрэн нүүрсний ордын уурхайд “Уулын ажил гүйцэтгэх” гэрээг 2017 оны 03 дугаар сард байгуулсантай холбогдуулан төслийн уулын ашиглалтын үйл ажиллагааны бэлтгэлийг бүрэн хангаж, ажлаа хариуцлагатайгаар эхлүүлэн ажиллаж байна. Энэхүү гэрээ нь нийт 4 жилийн хугацаатай байгуулагдсан бөгөөд жил бүр гүйцэтгэл, бүтээмжийн үр дүнд үнэлгээ хийж, сунгах зарчмаар хамтран ажиллах нөхцөлтэй юм.

%d1%85%d0%be%d0%b8%cc%86%d0%b4-%d1%8d%d0%bb%d0%b4%d1%8d%d0%b2%d0%b8%d0%b8%cc%86%d0%bd-%d1%85%d2%af%d1%80%d1%8d%d0%bd-%d0%bd%d2%af%d2%af%d1%80%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b8%cc%86-%d0%be%d1%80%d0%b4%d1%8b

%d1%85%d0%be%d0%b8%cc%86%d0%b4-%d1%8d%d0%bb%d0%b4%d1%8d%d0%b2%d0%b8%d0%b8%cc%86%d0%bd-%d1%85%d2%af%d1%80%d1%8d%d0%bd-%d0%bd%d2%af%d2%af%d1%80%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b8%cc%86-%d0%be%d1%80%d0%b4%d1%8b