1-olborlolt-home-slider

Бизнесийн тэргүүлэх зарчим: Бид нэн тэргүүнд эрүүл мэндийг хамгаалж, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана.

Уул уурхайн олборлолт

2-technologies-home-slider

Бизнесийн тэргүүлэх зарчим: Бид үйлдэл бүрийг үр дүнтэй, үр ашигтай байлгана.

Техник, технологийн дэвшил

3-safety-home-slider

Бизнесийн тэргүүлэх зарчим: Бид түншлэгч, харилцагч, хэрэглэгчдийнхээ талархал, өрсөлдөгчдийнхөө хүндлэлийг хүлээж ажиллана.

Аюулгүй ажиллагаа

4-engineering-home-slider

Бизнесийн тэргүүлэх зарчим: Бид үйл ажиллагааг улам хялбаршуулан, стандартжуулж, тасралтгүй сайжруулж ажиллана.

Инженерингийн ажил, үйлчилгээ

5-auto-zam-home-slider

Бизнесийн тэргүүлэх зарчим: Бид ямагт эрсдэлийг тооцон, алхам алхамаар ахиж дэвшинэ.

Авто замын ажил, үйлчилгээ

6-nuhun-sergeelt-home

Бизнесийн тэргүүлэх зарчим: Байгаль орчинд үзүүлэх аливаа сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага байлгана.

Байгаль орчны нөхөн сэргээлт

Эрхэм зорилго

“Ур чадвартай ажилтан, системтэй хангамж, шалгарсан оновчтой техник технологийн хүчээр оролцогч талуудын сэтгэл ханамжийг тасралтгүй нэмэгдүүлж, тогтвортой хөгжинө.”

Бидний үнэт зүйлс

  • Аюулгүй ажиллагаа
  • Үнэнч шударга байдал
  • Хүндэтгэлтэй чанар
  • Хамтын зүтгэл
  • Тасралтгүй сайжруулалт

Бидний бизнесийн тэргүүлэх зарчмууд

Бид өдөр тутмын бизнесийн үйл ажиллагаандаа дараах зарчмуудыг баримталж ажилладаг.

Бидний бодлогууд

Бид үйл ажиллагаагаа олон нийтэд нээлттэй, ил тод байлгах, тодорхойгүй байдал бий болгохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дараах бодлогуудыг баримтлан ажиллаж байна.

Хэрэгжиж буй төслүүд

Бүгдийг үзэх

Харилцагчдын сэтгэгдэл